استان گلستان استان ممتاز
35 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه گلستان سلـام مورخ 4/6/85
تعداد شرکت کننده : 0

استان گلستان استان ممتاز

استان گلستان از نظر تنوع قبایل مختلف به همراه مسلمانان شیعه وسنی، استان كم نظیری در كشور محسوب میشود و اگر تنوع جغرافیایی را در كنار آن در نظر بگیریم به طور یقین استانی بینشیر است و این چیزی نیست كه بركسی پوشیده باشد.

ولی آن چه كه در ذهن بعضی را به خود مشغول كرده این است كه بسیاری از مسوولین در مقام تعریف و تمجید از استان... صفحه8

سید حبیب ا... قدمی مدیر عالی تربیت مدرس و استاد قرآن كریم گرگان:

استان گلستان استان ممتاز

 

سید حبیب ا... قدمی سید حبیب ا... قدمی در سال 1341در روستای النگ ازتوابع كردكوی به دنیا آمد. دوره دبستان و راهنمایی خود را در كركوی سپری كرد و در رشته صنایع چوب هنرستان علی آباد كتول ادامه تحصیل داد و در رشته درودگری مدرك دیپلم خود را كسب نمود.پس از آن به جهت علـاقه به علوم دینی دروس حوزوی را در حوزه‌هـای علمیه شاهرود و مشهد گذراند. وی علـاوه بر تحصیل در حوزه دارای 23 سال سابقه تدریس در پایه‌هـای مختلف دروس حوزه میباشد و در سال 75 موفق به حفظ كل قرآن كریم شد و در مسابقات جانبازان و بسیج كشور دارای رتبه اول گردید.مقاله‌ای از قدمی كه هم اكنون مدیر مركز تربیت مدرس و استاد قرآن كریم در گرگان میباشد را باهم میخوانیم:

استان گلستان از نظر تنوع قبایل مختلف به همراه مسلمانان شیعه و سنی استان كم نظیری در كشور محسوب میشود و اگر تنوع جغرافیایی را در كنار آن در نظر بگیریم به طور یقین استانی بینظیر است و این چیزی نیست كه بركسی پوشیده باشد. ولی آنچه كه ذهن بعضی را به خود مشغول كرده این است كه بسیاری از مسئولین در مقام تعریف و تمجید از استان گلستان میگویند:

تفاوت در مذهب و تعدد قبایل استان گلستان یك امتیاز و یك ارزش است. ما از خود میپرسیم آیا واقعا تعدد قبایل در یك استان یك امتیاز و یك ارزش است ؟ چرا؟ آیا استان‌هـای یك دست، از نظر مذهب و قبایل از این نظر بیامتیازند ؟ چرا؟ انسان در طور حیات ممكن است در معرض موقعیت‌هـای مختلف اجتماعی و آزمایشات متعدد الهی قرار بگیرد و یا اینكه كمتر در معرض اینچنین آزمایشات واقع شود. به طور مثال ملتی ممكن است مورد تهدید دشمنان قرار گرفته یا اینكه به كشورشان تجاوز شود و ملتی ممكن است در سال‌هـای سال یا قرن‌هـا در صلح زندگی كند یا ملتی در معرض تهاجم فرهنگی بیگانگان قرار بگیرد و یا اینكه ملتی باشد كه از این نظر در امنیت به سر ببرد. تهدید و تجاوز دشمن به یك ملت باعث ظهور صفات درونی و میزان اعتقاد دینی آن ملت شده و اجازه میدهد كه به توانایی‌هـای عملی خود بیفزاید.او میتواند به دنیا بفهماند كه ملتی شجاع هستند نه ترسو، در كنار مردمی كه از نظر قبیله و نژاد یا مذهب با انسان متفاوتند چیزی نیست كه مردم هم استان‌هـای كشور در چنین موقعیتی قرار گرفته باشند. اگر ملتی بتواند در كنار انسان‌هـای دیگری كه از نظر نژاد و مذهب با او متفاوتند به گونه‌ای باشد كه فرامین خداوند و رسول او را در عدم توجه به ارزش‌هـای جاهلیت در تفاوت نژاد به كار بگیرد و ظاهر و باطن خود را به آن آراسته كند و در مورد توجه به وحدت اسلـامی و دوری از اختلـاف در صف مسلمین منادیان وحدت باشد در حقیقت از یكی از آزمون‌هـای سخت پروردگار عالم موفق بیرون آمده است. آزمایش‌هـایی كه بسیاری در معرض آن قرار نگرفته اند و یا از آن موفق بیرون نیامدند. آری استان گلستان با عمل به فرامین پروردگار متعال در دعوت به مسلمین به وحدت و یكپارچگی نمونه است.مردمی با قبایل مختلف از مسلمانانی با مذاهب شیعه و سنی با وحدتی كم نظیر در كنارهم زندگی میكنند و نمره قبولی گرفته اند و این واقعا یك امتیاز است یك امتیاز اجتماعی و یك امتیاز دینی.

آدرس اینترنتی