نژاد و قبیله
40 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه گلستان سلـام مورخ 11/6/85
تعداد شرکت کننده : 0

نژاد و قبیله

تفاوت در خلقت مردم به صورت نژادها وقبایل هم ارزش است و هم فرصت وهم امتحان.

در موارد نادری مشاهده میشود كه خداوند متعال به یك نفر دو فرزند عنایت میكند كه از تمام جهات مثل هم هستند، به صورتی كه گاهی حتی برای پدر و مادر آن‌هـا شناسایی از یكدیگر مشكل است.ممكن است از خود بپرسم اگر خداوند هم انسانها را یك شكل میآفرید ما امروز چه وضعیتی داشتیم،به عبارت دیگر این موارد نادر،نعمت بزرگی را به ما یادآوری میكند و آن نعمت تفاوت در نژاد و قبیله دیگر خصوصیات موجب تمایز انسانها از یكدیگر است. كه اگر این تفاوت نبود شناسایی انسانها از یكدیگر یا ممكن نبود و یا ناقص بود.تفاوت انسانها در خلقت،ابتدا در سطح وسیعی با تغییر رنگ پوست به وجود آمد.او نژادی را به رنگ سفید ونژادی را به رنگ سیاه و نژادی را به رنگ زرد و یا بعضی از رنگهای دیگر آفرید.بعضی از مفسرین كلمه شعب در سوره مباركه حجر آیه13به معنای نژادها گرفته اند.تفاوت نژاد در خلقت انسان آخر تفاوت نیست بلكه ابتدای آن است، زیرا در ادامه انسان‌هـای دارای یك نژاد تفاوت‌هـای یك دستی پیدا میكنند كه باعث میشود آن‌هـا در یك گروههای كوچك تری به نام قبیله قرار بگیرند و بدین صورت یك نژاد به صورتی در قالب قبایل متعددی تقسیم میشود كه برای دیگران قابل تمایز است.بنابراین درسطح وسیع اگریك انسانی آااااذرد از شرق آسیا به غرب آسیا بیاید نمی تواند وابستگی خود را انكار كند و در سطح پایین‌تـر اگر از او از یك قبیله‌ای از قبائل باشد نمی تواند خودرا به قبیله دیگری وابسته نماید.

 ادامه از صفحه اول: این تفاوت بسیار دقیق بود تا جایی كه بعضی از نسب شناسان قریش با نگاه كردن اشخاص به معرفی او میپرداختند ولی به مرور زمان با ازدواج افراد قبایل مختلف با یكدیگر از دقت آ ن تفاوت‌هـا كاسته میشود.قرآن مجید میفرماید:‌ای انسان ما شما را از یك مرد ویك زن آفریدیم و شما را به صورت نژادها و قبایل قراردادیم تا یكدیگر را بشناسید. باید متذكر شویم كه خلقت انسان‌هـا در قالب نژاد و قبیله خارج از قدرت خداوند متعال نبوده است، بلكه به خواست او بود و این تفاوت در خلقت مردم به صورت نژاد‌هـا و قبایل هم ارزش است و هم فرصت و هم امتحان ارزش است به جهت این كه افعال خداوند سبحان هرگز بدون حكمت نیست و اگر بخواهیم به خلقت او ایراد نماییم به طورقطع در توحید خود مشكل داریم. اما این كه تفاوت در نژاد یك فرصت است به جهت وحدت نژاد یا قبیله میتواند انگیزه‌هـای متعددی برای وحدت مسلمانان ایجاد نماید، میتواند باعث آن شود كه از آن درجهت بر طرف كردن مشكلـات مردم و انجام امور خیریه استفاده شود، و به عبارت دیگر سبب همیاری درخیرشود و خداوند در قرآن میفرماید: (و تعاونوا علی البر و التقوی ) یعنی در كارهای خیر و آن چه باعث تقوی میشود با یكدیگر همكاری نمایید. پیامبراكرم (ص) در بعضی از جنگ‌هـا افراد یك قبیله را در یك گروهان یا دسته‌ای قرار میداد و برای آن‌هـا یك شعار مخصوصی را انتخاب مینمود و از این نعمت الهی بهره برداری مثبت مینمود. اما امتحان بودن تفاوت در نژاد و قبیله را از دوجهت میشود بررسی نمود، نخست این كه این تفاوت در قبیله و نژاد كه با تفاوت در رنگ و قامت و جمجه و یا تفاوت‌هـا را موجب امتیاز و برتری نداند و فرمان خدا را در نظربگیرد كه (ان اكرمكم عندا...اتقیكم ) به طور قطع از امتحان الهی موفق بیرون آمده است اما اگر ملـاك برتری را همان چیزی بداند كه مردم بدون توجه به دستورات دین آن را ارزش میدانند و در دل به دستور خدا بخندد به طور قطع در این آزمون بزرگ مردود شده اند.(استغفرا... و اتوب الیه ). از جهت دیگر امتحان بودن این تفاوت‌هـا مربوط به افراد یك نژاد و یك قبیله میشود، به طور مثال در دنیا مشاهده میشود بعضی از كشورهای عربی هروقت بین مصالح اسلـام و نژاد عرب تعارضی حاصل میشود به احكام الهی بیتوجه میشوند و از نژاد اصیل عرب حمایت میكنند اگرچه باطل باشد و احكام اصیل اسلـام را مورد بیتوجهی قرارمی دهند اگرچه خداوند عالم را به غضب در آورد. ما نمونه آن را در جنگ ایران وعراق ملـاحظه كردیم.آری زمانی كه حمایت از نژاد با احكام الهی تعارض داشته باشد، مسلمان با برتری دادن به مصالح نژاد و قبیله بر ارزش‌هـای دینی در امتحان رفوزه شده است زیرا خداوند متعال میفرماید: ( ولـا تعانوا علی الـاثم و العدوان ) یعنی با یكدیگر در گناه كردن و دشمنی نمودن همكاری نكنید. نباید كه وحدت نژاد و قبیله وسیله برای مخالفت با فرامین پروردگار متعال و دشمنی با دیگر قبایل قرار بگیرد.پیامبر (ص) بلـال را مؤذن مخصوص خودش انتخاب نمود اگرچه حارث بن‌هـاشم گفت: آیا رسول ا...غیر از كلـاغ سیاه كسی را پیدا نكرد، و به سلمان عجمی فرمود: سلمان از ماست او از اهل بیت است اگرچه برای بسیاری از اعراب پذیرفتن این سخن سنگین بود.

آدرس اینترنتی