برگزیده ترین افراد با تقواترین آن‌ها هستند و هیچ تفاوتی بین مرد و زن نیست
36 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه گلستان نو مورخ 21/6/85
تعداد شرکت کننده : 0

برگزیده ترین افراد باتقواترین آنها هستند و هیچ تفاوتی بین مرد و زن نیست

هفته نامه گلستان نو مورخ 21/6/85

 قدمی مسئول مركز تربیت مدرس قرآن كریم در مراسم گرامی داشت چهلمین روز در گذشت یكی از دانشجویان مركز:

برگزیده ترین افراد با تقوا ترین آنها هستند و هیچ تفاوتی بین مرد و زن نیست.

 احساس تكلیف، توهم تكلیف، ادعای تكلیف

بانزدیك شدن انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شورای شهر و روستا آن دسته ازملت بزرگ ایران اسلـامی كه میتوانند در این دو رفراندم بزرگ شركت نمایند یا فقط حق رای دارند و یا اینكه علـاوه برحق رای دادن جز نامزدهای مورد تائید خبرگان رهبری و یا شورای شهر و روستا نی میباشند، رای دادن و نامزد شدن یكی از هزاران كارهایی است كه انسان در طول زندگی ممكن است انجام دهد و هركاری را كه انسان با اختیار خودش انجام میدهد به طور قطع و یقین همراه با یك قصدو نیتی است كه همان قصدو نیت است كه ارزش كارو عمل اورا تعیین میكند. رسول مكرم (ص) میفرماید (و انما الـاعمال بالنیات ) یعنی ملـاك و میزان در سنجش كارها همان قصدو نیت افراد است. شركت در این انتخابات از این قانون مستثنی نیست. ما میتوانیم شركت در انتخابات را باقصد و نیتی انجام بدهیم كه رنگ و بوی خدای گرفته و نزد پروردگار عالم ماجور باشیم و به عبارت دیگر میتوانیم به قصد ادای تكلیف در انتخابات شركت نمائیم. ولی گاهی نامزد انتخابات شدن اگرچه در ظاهر با قصد ادای تكلیف است ولی در حقیقت یا ( توهم تكلیف ) است و یا (ادعای تكلیف ) تشخیص( احساس تكلیف ) و ( توهم تكلیف )برای شخص نامزد كمی مشكل است زیرا ممكن است كاندیدا با عدم شناخت كافی از توانایی‌هـای خود و دیگر رقبا و همچنین عدم شناخت مسئولیت مورد نظر توهم تكلیف كند. در حالی كه در واقع هیچ تكلیفی متوجه او نیست یا اینكه او عدم ورود به عرصه انتخاباتی است و یا رها نمودن آن عرصه و سپردن آن به نیروهای تازه نفس است ولی كسی كه ادعای تكلیف میكند و در حقیقت به دنبال چی دیگری است، به راستی و براحتی میداند كه چه میكند او با شعارهای دینی و الهی اهداف غیر الهی را دنبا میكند. ما توهم تكلیف را به واقع بینی و مدعی تكلیف را به ترس از خداوندی كه حق تكلیف نمودن از آن اوست دعوت میكنیم و مردم عزیز و فداكار ایران اسلـامی را به دقت بیشتر در این سه مقوله دعوت میكنیم.

آدرس اینترنتی