ایستادگی فقط به شجاعت نیست
32 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : هفته نامه حریف مورخ 16/5/85
تعداد شرکت کننده : 0

در مصاحبه با حبیب ا... قدمی، مدیر مركز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن در استان گلستان

ایستادگی فقط به شجاعت نیست

سید حبیب اله قدمی متولد 1341 روستای النگ

دوره دبستان و راهنمایی را درالنگ و كردكوی گذرانده ام و در رشته صنایع چوب هنرستان علی آباد كتول ادامه تحصیل دادم و دارای مدرك دیپلم در رشته‌ی درودگری میباشم. دروس حوزه را در حوزه‌هـای علمیه شاهرود و مشهد گذرانده ام و علـاوه بر تحصیل در حوزه دارای بیست و سه سال سابقه تدریس در پایه‌هـای مختلف دروس حوزه هستم. درسال 75 موفق به حفظ كل قرآن كریم شدم و در مسابقات جانبازان دارای رتبه اول كشوری میباشم.

 در مورد فعالیت‌هـای ورزش خود برایمان بگویید؟

در مقطع راهنمایی و هنرستان در رشته ورزشی فوتبال فعالیت میكردم و از سال 58 به ورزش كونگ فوتوآ روی آوردم. كونگ فو را در علی اباد كتول نزد اساتیدی مثل رضا جودكی و چنگیز فراگرفتم. من به این رشته ورزشی علـاقه زیادی داشتم و بیشتر اوقات فراغت را به تمرین ورزشی میپرداختم.خط 1 خط 2 را به پایان رسانده بودم كه در آغاز خط 3 كونگ فوتوآ از فعالیت این رشته ورزشی در باشگاه كناره گیری كردم و مدتی در مشهد به فعالیت در این رشته ادامه دادم.

در رشته ورزشی دیگری فعالیت داشته اید ؟

در سال 77 در رشته ورزشی تكواندو فعالیت نمودم و كمربند سبز این رشته را گرفتم.

از آموزش و مربیگری كونگ فو برایمان بگویید؟

در كنار فراگیری این ورزش مدتی را در باشگاه ورزشی علی آباد كتول به آموزش پرداختم و در سپاه پاسداران علی آباد نیز دفاع شخصی را آموزش میدادم و هم چنین مدتی را در مشهد در كنار تدریس دروس حوزه به آموزش كونگ فو پرداختم.

استقبال از رشته كونگ فو در استان چگونه بود ؟

استقبال ازكونگ فو در استان گلستان كه در آن زمان جزو استان مازندران بود، بسیار زیاد بود و در شهرهای گرگان و گنبد و علی آباد نمود بیشتری داشت.

چطور شد كه این رشته ورزشی را انتخاب كردید و فعالیت در آن را تا به این حد دنبال نمودید ؟

در بین رشته‌هـای مختلف ورزشی رزمی علـاوه بر آن كه به سلـامتی و تندرستی انسان كمك شایانی میكنند، به قدرت بدنی و مهارت‌هـای دفاعی انسان میافزایند. ورزش كونگ فوتوآ در آن زمان كه ما با آن آشنا شدیم،‌خصوصیات متعددی داشت كه باعث تمایز آن از رشته‌هـای دیگر میشد كه میتوانم به چند مورد آن اشاره كنم.1- بدنسازی و تحمل ضربات سنگین 2 ضربات قدرتی و دورانی 3 - سرعت در اجرا تكنیك 4- افزایش تمركز فكری 5- نفوذ در اجسام سخت 6- آموزش تكنیك‌هـای كارد، شمیشیر، نانچوكا و دفاع‌هـای شخصی. این خصوصیات باعث میشود كه هر كسی دنبال ورزش رزمی ایده آل باشد، به این رشته ورزشی روی آورد.

با توجه به این كه شما بخشی از اوقات خود را در اسلـام شناسی به كارگرفته اید، جایگاه ورزش‌هـای رزمی را در اسلـام چگونه ارزیابی میكنید ؟

چنان كه مقام معظم رهبری فرمودند، ورزش یك عمل معروف است و طبیعتا اگر سلـامتی انسان متوقف بر انجام حركات ورزش باشد، با توجه به این كه حفظ سلـامتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ورزش نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میشود و قطعاً در بعضی موارد واجب میشود. ولی با توجه به ادله اسلـامی میتوانیم ادعا كنیم كه دو دسته از رشته‌هـای ورزش جایگاه ویژه‌ای دارند: 1- ورزش‌هـایی كه در جهت آموزش و مهارت‌هـایی است كه در حمل و دفاع به كارمی روند.2- ورزش‌هـایی كه قدرت بدنی را افزایش داده و به مقاومت انسان كمك میكنند و برای اثبات مدعای خود به روایاتی كه بعضی از رشته‌هـای ورزش متداول در صدر اسلـام مثل اسب سواری و تیراندازی را مورد تاكید قرار میدهد اشاره میكنم. هم چنین نظر عزیزان را به آیات 65 و 66 سوره انفال جلب میكنم كه خداوند متعال در آیه 65، مومنین را موظف میكند كه در جنگ با دشمنان هر بیست نفر مقابل دویست نفر باید ایستادگی كرده و با آن‌هـا بجنگند و بعدها آیه 66 حكم قبلی را تغییر داده و مومنین را موظف نموده است كه هر صد نفر در مقابل دویست نفر ایستادگی نموده و با دشمنان بجنگند و این حكم هم چنان باقی است و تغییر نكرده است.

با توجه به این كه ایستادگی یك نفر در مقابل دو نفر یا بیشتر علـاوه بر اینكه نیازمند به ایمان و شجاعت است، قطعاً به مهارت و قدرت بدنی یك شخص نیاز دارد و از این آیه استفاده میكنیم كه توجه به ورزش‌هـایی كه به مهارت و قدرت بدنی انسان در دفاع و حمله كمك میكند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، البته این نوع مهارت‌هـا با تغییر وسایل و ابزارهای مورد استفاده به طور طبیعی دست خوش تغییراتی نیز خواهند شد، ولی اهمیت قدرت بدنی هم چنان به جای خود محفوظ است.

شما در تایید سخنان خود از آیات و روایات استفاده كردید، آیا میتوانید برای ما شواهد عینی بیاورید ؟

رهبران و بزرگان دین همیشه در جنگ‌هـا مشاركت داشتند و پیوسته در جنگ‌هـای متعدد و بخصوص در جنگ‌هـای تن به تن موفق بودند. حضرت علی (ع) دارای قدرت و نیرویی بود كه دوست و دشمن به آن اعتراف میكردند.حضرت ابا عبدا... و حضرت ابوالفضل در میدان نبرد تعداد بسیاری را به هلـاكت رساندند و دشمن هرگز نتوانست در جنگ‌هـای تن به تن و بلكه حمله‌هـای دسته جمعی از نزدیك موفق شود. آری، همه آن بزرگان نه تنها انسان‌هـایی با تقوی و ایمان فوق العاده از دیگران متمایز بودند، بلكه از نظر توانایی بدنی نیز سرآمد بودند.

آدرس اینترنتی